mobile tr search tr
mobile tr

Nasza oferta

Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa
Apraksji mowy...

Apraksji mowy...

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM,
afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.

 
TERMIN: 13-14 marca 2021
CENA: 650 zł
Zgłoszenia:
wiadomość przez FB lub e-mail: emka.kasinka@gmail.com, tel.: 18-267-01-43
(Ewa Grzelak)

 
Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z
osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć
omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy
i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji
Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego
uczenia
Dzień 1.
1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) - cechy charakterystyczne i kryteria
diagnostyczne
2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad
motorycznego uczenia
5. Zasady doboru słownictwa w terapii - wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
6 Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
7.Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki
Dzień 2.
1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od
przodu/od końca itp.
3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal
and Tactile Cueing)
4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego
uczenia się
6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się
Ewa Grzelak, logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS,
glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i
apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i
używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad
motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym
wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle
pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i
apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą
i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania,
prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.
Szkolenie 16h dydaktycznych
Partnerzy: